Algemene Voorwaarden Renzo Textiel (Consumenten)

INHOUDSOPGAVE:
Artikel 1 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
Artikel 3 – Prijs en betaling
Artikel 4 – Aanlevering en instructies
Artikel 5 – Garantie en vrijwaring
Artikel 6 – Geen herroepingsrecht
Artikel 7 – Uitvoering van de bedrukkingswerkzaamheden
Artikel 8 – Aflevering en emballage
Artikel 9 – Inspectie en reclame
Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Duur en einde van de overeenkomst
Artikel 13 – Overige bepalingen

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij Renzo Textiel zich verbindt tot een of meer verplichtingen (hierna: “de bedrukkingswerkzaamheden”) jegens de wederpartij (hierna: “de Klant”).
1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of elke andere algemene-voorwaarden-set wordt expliciet van de hand gewezen.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst of bij schriftelijke bevestiging van Renzo Textiel worden afgeweken.
1.4 Indien, ongeacht de reden, één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar zijn, heeft dit niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de gehele Algemene Voorwaarden tot gevolg, maar slechts van die betreffende bepaling. In de plaats van de nietige dan wel vernietigbare bepaling treedt een nieuwe bepaling die de nietige dan wel vernietigbare bepaling zo veel mogelijk benadert.

2. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Renzo Textiel zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor acceptatie bevatten, tenzij anders is aangegeven. Speciale prijzen en andere bijzondere voorwaarden gelden niet automatisch ook voor andere (latere) rechtsbetrekkingen.
2.2 Renzo Textiel kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.3 Een overeenkomst tussen Renzo Textiel en de Klant komt pas tot stand, indien de Klant de offerte of aanbieding van Renzo Textiel schriftelijk accepteert en het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Renzo Textiel. Een acceptatie die afwijkt van de offerte of aanbieding leidt pas tot totstandkoming van de overeenkomst indien Renzo Textiel deze afwijkende acceptatie aanvaardt.
2.4 Het is Renzo Textiel toegestaan de opdracht van de Klant te annuleren dan wel de overeenkomst te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens de Klant.

3. Prijs en betaling
3.1 Alle door de Klant aan Renzo Textiel verschuldigde bedragen zijn exclusief btw en andere door de overheid op te leggen heffingen.
3.2 Renzo Textiel is gerechtigd de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan te passen indien er sprake is van kostenverhogende omstandigheden die niet aan Renzo Textiel kunnen worden toegerekend. Tot dergelijke kostenverhogende omstandigheden behoren onder meer, maar niet uitsluitend, de verhoging van materiaalprijzen en de onjuistheid van de door de Klant verstrekte informatie, bescheiden, zaken en gegevens.
3.3 De opdracht tussen Renzo Textiel en de klant komt pas tot stand wanneer de Klant het gehele verschuldigde factuurbedrag voldaan heeft, tenzij anders is overeengekomen.
3.4 Wanneer geen vooruitbetaling is bedongen, zal betaling van door Renzo Textiel aan de Klant verstuurde facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient met schriftelijk bewijs te zijn voldaan voordat de betreffende zaak door Renzo Textiel wordt afgedragen.
3.5 Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden heeft Renzo Textiel het recht de Klant over het gehele verschuldigde factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen over de periode waarin de Klant in verzuim is.
3.6 Voor rekening van de Klant komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Renzo Textiel redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen. Renzo Textiel maakt in dat geval aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
3.7 De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling.
3.8 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen of bezwaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renzo Textiel, waarmee uitdrukkelijk goederenrechtelijke werking wordt beoogd.

4. Aanlevering en instructies
4.1 De Klant geeft aan Renzo Textiel steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, waaronder afdrukbestanden, en verleent verder alle medewerking.
4.2 De Klant – en nadrukkelijk niet Renzo Textiel – is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Renzo Textiel verstrekte bescheiden en
opgegeven afdrukbestanden, teksten, maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Renzo Textiel zijn aanbiedingen en bedrukkingswerkzaamheden baseert. Fouten, afwijkingen en storingen die zich voordoen in de verzending van de bescheiden aan Renzo Textiel worden niet door Renzo Textiel gecontroleerd en komen geheel voor rekening en risico van de Klant.
4.3 Indien Renzo Textiel voor de uitvoering van de bedrukkingswerkzaamheden de afdrukbestanden dient te converteren naar een voor haar bruikbaar bestand, geschiedt deze convertering geheel en uitsluitend voor eigen risico van de Klant.

5. Garantie en vrijwaring
5.1 De Klant vrijwaart Renzo Textiel volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.
5.2 De Klant garandeert Renzo Textiel, dat met zijn opdracht aan Renzo Textiel en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door de Klant geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.
5.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 5.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Renzo Textiel twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Renzo Textiel bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Renzo Textiel door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.
5.4 Indien Renzo Textiel voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Klant haar volledig vrijwaren en Renzo Textiel alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.

6. Geen herroepingsrecht
6.1 De Klant heeft geen recht op ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o BW, omdat Renzo Textiel zaken vervaardigd volgens de specificaties van de Klant. De zaken zijn niet geprefabriceerd en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant. De zaken zijn duidelijk voor één specifiek persoon bestemd.

7. Uitvoering van de bedrukkingswerkzaamheden
7.1 De bedrukkingswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Renzo Textiel uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
7.2 Aangeduide levertijden door Renzo Textiel gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Renzo Textiel niet in verzuim. In alle gevallen, ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk wel een termijn zijn overeengekomen, komt Renzo Textiel pas in verzuim nadat de Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Renzo Textiel na redelijke termijnstelling nog steeds niet tijdig levert.
7.3 Renzo Textiel is gerechtigd om bij de uitvoering van (onderdelen van) de overeenkomst voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
7.4 Geringe afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kleur, tekening, kopie of model geven de Klant geen recht tot ontbinding, opschorting of beëindiging van de overeenkomst. Noch krijgt de Klant een recht op schadevergoeding. Onder geringe afwijking wordt verstaan: bij de bedrukkingswerkzaamheden mag Renzo Textiel qua aantallen met 5% van het te leveren aantal zaken afwijken van hetgeen door partijen overeengekomen is. Renzo Textiel mag tevens qua afmetingen met maximaal 5% afwijken van het aangeleverde afdrukbestand. Deze geringe afwijkingen komen geheel voor rekening van de Klant. Kleurafwijkingen ten opzichte van het aangeleverde afdrukbestand komen geheel voor rekening en risico van de Klant.

8. Aflevering en emballage
8.1 Levering van zaken door Renzo Textiel aan de Klant na voltooiing van de bedrukkingswerkzaamheden geschiedt af bedrijf (Ex Works). Renzo Textiel zal de zaken versturen via PostNL of DHL naar het adres dat de Klant aan Renzo Textiel kenbaar heeft gemaakt. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de Klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De Klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Wanneer de Klant niet wil dat de zaken verstuurd worden via PostNL of DHL, maar een afwijkende wijze van levering wenst (bijvoorbeeld dat hij de zaken zelf ophaalt), dan moet de Klant dit uiterlijk bij de aanvaarding van de offerte vermelden.
8.2 Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan komen de opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de betreffende zaken geheel voor rekening van de Klant.
8.3 Opgegeven leveringstermijnen door Renzo Textiel gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

9. Inspectie en reclame
9.1 De Klant moet het resultaat van de bedrukkingswerkzaamheden onverwijld, edoch uiterlijk 7 dagen na levering, onderzoeken. Onder onverwijld wordt in ieder geval verstaan voordat de zaken na voltooiing van de bedrukkingswerkzaamheden in gebruik worden genomen.
9.2 De Klant is gehouden eventuele gebreken deugdelijk onderbouwd onverwijld na ontdekking ervan schriftelijk te melden. Onder deugdelijke onderbouwing wordt verstaan dat Renzo
Textiel zich omtrent de juistheid van de melding kan vergewissen. Niet tijdig of onjuist melden van gebreken leidt tot verval van klachtrecht van de Klant.
9.3 De Klant is gehouden Renzo Textiel in de gelegenheid te stellen de gemelde gebreken zoals bedoeld in artikel 9.2 te (doen) onderzoeken. Indien de gemelde gebreken als juist worden bevonden door Renzo Textiel, is zij enkel gehouden – naar harer keuze – tot herstel en/of vervanging.
9.4 Indien de Klant de verplichting zoals genoemd in dit artikel niet tijdig of niet deugdelijk uitvoert, gelden de verplichtingen van Renzo Textiel als volledig nagekomen en wordt Renzo Textiel volledig gekweten van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Renzo Textiel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die de Klant of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit de met Renzo Textiel aangegane overeenkomst dan wel in verband met of voortvloeiende uit (onrechtmatig) handelen door Renzo Textiel. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade, geleden door de Klant of derden, rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid van Renzo Textiel of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers.
10.2 Voor zover er in rechte mocht komen vast te staan dat de in 10.1 omschreven beperking van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door Renzo Textiel te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat de verzekeraar van Renzo Textiel uitkeert ter zake van het schadegeval. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Renzo Textiel wel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Renzo Textiel beperkt tot – naar keuze van Renzo Textiel – een herlevering van de gebrekkige zaak, dan wel de restitutie van het factuurbedrag van de desbetreffende zaak.
10.3 Renzo Textiel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gemiste besparingen, verminking of verlies van data en schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Renzo Textiel voorgeschreven zaken of materialen.
10.4 Indien een toerekenbare tekortkoming van Renzo Textiel nog vatbaar is voor herstel, ontstaat de aansprakelijkheid van Renzo Textiel in alle gevallen slechts indien de Klant Renzo Textiel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Renzo Textiel ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
10.6 Hetgeen in dit artikel 10 is bepaald geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Renzo Textiel zich ter uitvoering van de overeenkomst tussen Renzo Textiel en de Klant zich bedient.

11. Overmacht
11.1 Tekortkomingen van Renzo Textiel in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tekortkomingen van Renzo Textiel in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van de overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Renzo Textiel toe te rekenen en geven de Klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
11.2 Indien een overmachtssituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging geschiedt schriftelijk.

12. Duur en einde van de overeenkomst
12.1 Indien tussen partijen een duurovereenkomst ontstaat, dan hebben beide partijen in ieder geval het recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst indien:
 de wederpartij in staat van faillissement geraakt, in staat van surseance van betaling verkeert of is toegelaten tot een schuldsaneringsregeling;
 de wederpartij onder curatele wordt gesteld of anderszins beschikkingsonbevoegd is verklaard;
 de wederpartij wordt ontbonden;
 de wederpartij overlijdt.

13. Overige bepalingen
13.1 De rechtsbetrekkingen tussen Renzo Textiel en de Klant worden beheerst door Nederlands recht onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.